TITAH

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH,
SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

SEMPENA
MAJLIS MUSABAQAH TILAWATIL QURAN BELIA ASIA TENGGARA KALI KE-6 TAHUN 1435 / 2013

BERTEMPAT
DI DEWAN PLENARY DI PUSAT PERSIDANGAN ANTARABANGSA BERAKAS,
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

PADA
HARI ISNIN, 7 SAFAR 1435 / 9 DISEMBER 2013 

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Bismillahir Rahmanir Rahim

 

ALHAMDULILLAHI Rabbil ‘Alameen, Wabihiee Nasta’eenu ‘Alaa Umuuriddunya Waddeen, Wassalaatu Wassalaamu ‘Alaa Asyrafil Mursaleen, Sayyidina Muhammadin Wa’alaa Aalihiee Wasahbihee Ajma’een, Waba’du.

 

Terlebih dahulu, Beta mengucapkan selamat datang kepada para belia dari negara-negara Asia Tenggara yang menyertai Musabaqah Tilawatil Qur’an Belia Asia tenggara tahun 1435 hijriah bersamaan 2013 Masihi.

 

Negara Brunei Darussalam telahpun menyempurnakan komitmennya menjadi tuan rumah kepada Sidang kemuncak ASEAN tahun 2013 dengan tema ‘Our People, Our Future Together’. Pada siding tersebut, ketua-Ketua Negara ASEAN telah memberikan tumpuan keatas pembangunan golongan belia, sumbangan golongan belia kepada pertubuhan ekonomi serantau dan ke arah meningkatkan lagi persefahaman serta perpaduan melalui program-program pertukaran dan sukarelawan,yang boleh memberikan impak, bukan sahaja kepada individu tetapi juga masyarakat seluruhnya, melalui penglibatan para belia mencapai matlamat Komuniti ASEAN.

 

Ke arah pencapaian kesatuan ASEAN, para belia adalah penggeak utamanya. Mereka menjadi penyumbang kepada perpaduan dan kesejahteraan ummah. Lebih-lebih lagi bagi para belia muslim, mereka menjadi nilai tambah kepada semua harapan dan cita-cita, kerana mereka itu tidak akan lari dari tujuan asal mencari pahala, dalam apapun kegiatan atau perjuaan mereka. Jika mereka mahukan perpaduan, maka perpaduan iu adalah perpaduaan di jalan Allah sebagai memenuhi tuntutan-Nya jua, seperti mana maksud ayat: ‘’Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah (ugana-Nya) dan jangan lah kamu berpecah belah’’.

 

Adapun perbezaan budaya dan politik di kalangan masyarakat serantau, tindakan seharusnya menjadi halangan untuk berbaik-baik, sebaliknya kepeibagaian (diversity) tersebut adalah landasan untuk saling kenal mengenali, hidup harmoni dan saling bekerjasama, selaras dengan firman Allah di dalam Surah Al-Hujurat, ayat 13 tafsirnya:

 

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui Lagi Maha Teliti”.

 

Perkara ini hanya akan dapat terlaksana apabila para belia Islam kita sendiri mempunyai kefahaman yang mendalam tenteng kandungan Al-Qur’an. Di sinilah pentingnya belia-belia Islam di rantau ASEAN mendekatkan diri kepada Al-Qur’an dan selakigus memahami, menghayati dan mempraktikkan segala ajarannya.

 

Al-Qur’an adalah panduan sepanjang Zaman. Ia tidak pernah lapok, seperti kitab atau buku lain lapok. Ia adalah cahaya yang tidak pernah malap. Marilah baca dan gunakan ia tanpa jemu-jemu. Orang yang membacanya adalah orang hebat pada hari Kiamat kelak. Mereka akan bersuluh dengan Al-Qur’an itu, insya Allah.

 

Hayatilah sejarah, betapa Rasulullahi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah mentarbiah para sahabat dan pengikut Beginda dengan Al-Qur’an, sehingga melahirkan belia-belia dan pejuang-pejuang yang sanggup berjuang untuk Islam. Mereka berperibadi dengan peribadi Al-Qur’an, berperangai dengan perangai Al-Qur’an, berjiwa dan bersemangat dengan jiwa dan semangat Al-Qur’an. Mereka inilah pembina tamadun yang sebenar-benarnya.

 

Para belia Islam mestilah menunjukkan contoh kepada dunia, bahawa mereka bukan sahaja berilmu, tetapi juga berhias dengan akhlak Al-Qur’an. Akhlak Al-Qur’an itu diantaranya ialah: amanah, ihsan, adil, suka kepada kebajikan dan benci kepada mungkar. Jika ini ada, Beta yakin, sudah tentulah ia adalah merupakan sumbangan paling berharga kepada dunia dan kemanusiaan.

 

Sekian Wabillahit Taufeq Waihidayah, Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Hari Belia Kebangsaan

Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Belia Kebangsaan pada Hari Sabtu, 30hb Rejab 1429 bersamaan 02hb Ogos 2008

TITAH

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH, 
SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

SEMPENA
HARI BELIA KEBANGSAAN

BERTEMPAT
DI STADIUM TERTUTUP
KOMPLEKS SUKAN NEGARA HASSANAL BOLKIAH

PADA
HARI SABTU 30 REJAB 1429/2 OGOS 2008

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahir Rahmanir Rahim

Alhamdulillahi Rabbil ‘Aalameen, Wabihee Nasta’eenu ‘Aalaa Umuriddunyaa Waddeen. Wassalatu Wassalamu’Aalaa Asyrafil Mursaleen Sayyidina Muhammad Wa’alaa ‘Aalihee Wasahbihee Ajmaeen.  Waba’du.

Beta bersyukur kerana sekali lagi dapat bersama-sama menghadiri Perhimpunan Hari Belia Kebangsaan pada pagi ini.  Kepada para belia, beta mengucapkan selamat menyambut Hari Belia Kebangssan 2008.  Beta juga merakamkan penghargaan terima kasih di atas sumbangan khidmat bakti para belia kepada negara. 

Perhimpunan Hari Belia Kebangsaan adalah wadah untuk menilai pencapaian matlamat pembangunan belia ke arah Belia Brunei Cemerlang seperti yang termaktub dalam Dasar Belia Negara. ‘Belia Cemerlang’ ialah belia beriman, berilmu, bertanggungjawab dan cekal.

Kita semua menyedari, untuk mewujudkan belia cemerlang adalah memerlukan penglibatan semua pihak, termasuk individu, keluarga dan masyarakat.  Tambahan pula, kesan kederasan arus globalisasi masa kini, telah menimbulkan pelbagai cabaran serta hambatan dalam usaha mewujudkan belia cemerlang itu.  Ini, termasuklah cabaran-cabaran dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. 

Kerana itu, para belia tidak ada pilihan lain kecuali sentiasa berusaha meningkatkan kebolehan dan kemahiran.  Hanya dengan cara ini sahaja seseorang dapat diharapkan untuk menjadi belia yang cemerlang.

Beta percaya belia pada hari ini, dengan berbekalkan ilmu pengetahuan yang diperolehi daripada pelbagai institusi pendidikan, sama ada di dalam mahupun di luar negara, akan berupaya membuat pilihan terbaik lagi bijaksana dalam menghadapi cabaran-cabaran tersebut. 

Sempena Sambutan Hari Belia ini, beta mengharapkan agar para belia akan terus melipatgandakan usaha ke arah meningkatkan lagi semangat ingin maju dan bertanggungjawab dalam semua bidang kehidupan yang diceburi.

Sebagai tunas bangsa, penglibatan para belia dalam proses pembangunan negara sangatlah bermakna.  Beta amat berbangga kerana telah ramai para belia yang telah memperolehi kelulusan tinggi, baik dalam bidang profesional mahupun dalam bidang vokasional.  Mereka ini tentu saja mampu untuk menjana dan memperkasa pembangunan negara.  Tunas bangsa seperti inilah yang kita perlukan demi masa depan bangsa dan negara yang kita cintai ini. 

Dalam kita meraikan Hari Belia ini, kita janganlah meminggirkan golongan belia yang kurang bernasib baik.  Mereka ini memerlukan perhatian dan bimbingan daripada kita untuk menjadi insan yang dapat sama-sama menyumbangkan bakti kepada pembangunan negara.

Beta berharap agensi-agensi yang bertanggungjawab akan memberikan pemedulian khusus kepada golongan belia berkenaan dengan menyediakan peluang dan harapan melalui program-program bersepadu, seperti program-program peningkatan keyakinan jati diri dan lain-lain.  Melalui program-program sedemikian, golongan belia yang kurang bernasib baik ini akan merasa dihargai dan juga berpeluang untuk sama-sama menyumbangkan jasa bakti mereka. 

Di samping giat mengikuti perkembangan dan menambah ilmu, beta sukacita mengingatkan supaya para belia kita jangan melupakan kemurnian adat resam dan identiti bangsa yang diwarisi turun-temurun.  Orang Brunei terkenal dengan kemurnian budi pekerti dan berhemah tinggi.  Nilai murni budaya ini perlu ditanamkan dalam diri belia kita, kerana ia mencerminkan keluhuran dan ketinggian bangsa.

Beta juga ingin mengingatkan supaya para belia sentiasa siap siaga untuk bersaing dan tabah menghadapi risiko, kerana kejayaan itu tidak akan datang bergolek tetapi melalui kerja keras dan usaha yang cekal. 

Insya-Allah jika ramai para belia mempunyai istiqamah dan tanggungjawab menghadapi sebarang cabaran dan saingan, maka negara akan lebih mudah menuju jalan gemilangnya dengan izin Allah.

Sekian, Wabillahit Taufiq Walhidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Hari Belia Kebangsaan

Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Belia Kebangsaan pada Hari Sabtu, 30hb Rejab 1429 bersamaan 02hb Ogos 2008

TITAH

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH, 
SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

SEMPENA
HARI BELIA KEBANGSAAN

BERTEMPAT
DI STADIUM TERTUTUP
KOMPLEKS SUKAN NEGARA HASSANAL BOLKIAH

PADA
HARI SABTU 30 REJAB 1429/2 OGOS 2008

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahir Rahmanir Rahim

Alhamdulillahi Rabbil ‘Aalameen, Wabihee Nasta’eenu ‘Aalaa Umuriddunyaa Waddeen. Wassalatu Wassalamu’Aalaa Asyrafil Mursaleen Sayyidina Muhammad Wa’alaa ‘Aalihee Wasahbihee Ajmaeen.  Waba’du.

Beta bersyukur kerana sekali lagi dapat bersama-sama menghadiri Perhimpunan Hari Belia Kebangsaan pada pagi ini.  Kepada para belia, beta mengucapkan selamat menyambut Hari Belia Kebangssan 2008.  Beta juga merakamkan penghargaan terima kasih di atas sumbangan khidmat bakti para belia kepada negara. 

Perhimpunan Hari Belia Kebangsaan adalah wadah untuk menilai pencapaian matlamat pembangunan belia ke arah Belia Brunei Cemerlang seperti yang termaktub dalam Dasar Belia Negara. ‘Belia Cemerlang’ ialah belia beriman, berilmu, bertanggungjawab dan cekal.

Kita semua menyedari, untuk mewujudkan belia cemerlang adalah memerlukan penglibatan semua pihak, termasuk individu, keluarga dan masyarakat.  Tambahan pula, kesan kederasan arus globalisasi masa kini, telah menimbulkan pelbagai cabaran serta hambatan dalam usaha mewujudkan belia cemerlang itu.  Ini, termasuklah cabaran-cabaran dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. 

Kerana itu, para belia tidak ada pilihan lain kecuali sentiasa berusaha meningkatkan kebolehan dan kemahiran.  Hanya dengan cara ini sahaja seseorang dapat diharapkan untuk menjadi belia yang cemerlang.

Beta percaya belia pada hari ini, dengan berbekalkan ilmu pengetahuan yang diperolehi daripada pelbagai institusi pendidikan, sama ada di dalam mahupun di luar negara, akan berupaya membuat pilihan terbaik lagi bijaksana dalam menghadapi cabaran-cabaran tersebut. 

Sempena Sambutan Hari Belia ini, beta mengharapkan agar para belia akan terus melipatgandakan usaha ke arah meningkatkan lagi semangat ingin maju dan bertanggungjawab dalam semua bidang kehidupan yang diceburi.

Sebagai tunas bangsa, penglibatan para belia dalam proses pembangunan negara sangatlah bermakna.  Beta amat berbangga kerana telah ramai para belia yang telah memperolehi kelulusan tinggi, baik dalam bidang profesional mahupun dalam bidang vokasional.  Mereka ini tentu saja mampu untuk menjana dan memperkasa pembangunan negara.  Tunas bangsa seperti inilah yang kita perlukan demi masa depan bangsa dan negara yang kita cintai ini. 

Dalam kita meraikan Hari Belia ini, kita janganlah meminggirkan golongan belia yang kurang bernasib baik.  Mereka ini memerlukan perhatian dan bimbingan daripada kita untuk menjadi insan yang dapat sama-sama menyumbangkan bakti kepada pembangunan negara.

Beta berharap agensi-agensi yang bertanggungjawab akan memberikan pemedulian khusus kepada golongan belia berkenaan dengan menyediakan peluang dan harapan melalui program-program bersepadu, seperti program-program peningkatan keyakinan jati diri dan lain-lain.  Melalui program-program sedemikian, golongan belia yang kurang bernasib baik ini akan merasa dihargai dan juga berpeluang untuk sama-sama menyumbangkan jasa bakti mereka. 

Di samping giat mengikuti perkembangan dan menambah ilmu, beta sukacita mengingatkan supaya para belia kita jangan melupakan kemurnian adat resam dan identiti bangsa yang diwarisi turun-temurun.  Orang Brunei terkenal dengan kemurnian budi pekerti dan berhemah tinggi.  Nilai murni budaya ini perlu ditanamkan dalam diri belia kita, kerana ia mencerminkan keluhuran dan ketinggian bangsa.

Beta juga ingin mengingatkan supaya para belia sentiasa siap siaga untuk bersaing dan tabah menghadapi risiko, kerana kejayaan itu tidak akan datang bergolek tetapi melalui kerja keras dan usaha yang cekal. 

Insya-Allah jika ramai para belia mempunyai istiqamah dan tanggungjawab menghadapi sebarang cabaran dan saingan, maka negara akan lebih mudah menuju jalan gemilangnya dengan izin Allah.

Sekian, Wabillahit Taufiq Walhidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Titah Sempena Majlis Musabaqah Tilawatil Quran Belia Asia Tenggara Kali Ke-6 Tahun 1435H/2013M

 

Titah

Di Majlis Musabaqah Tilawatil Quran Belia Asia Tenggara Kali Ke-6 Tahun 1435 Hijrah / 2013 Masehi

Pada Hari Isnin 7 Safar 1435 / 9 Disember 2013

Bertempat Dewan Plenary Di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas, Negara Brunei Darussalam

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahir Rahmanir Rahim

ALHAMDULILLAHI Rabbil ‘Alameen, Wabihiee Nasta’eenu ‘Alaa Umuuriddunya Waddeen, Wassalaatu Wassalaamu ‘Alaa Asyrafil Mursaleen, Sayyidina Muhammadin Wa’alaa Aalihiee Wasahbihee Ajma’een, Waba’du.

Terlebih dahulu, Beta mengucapkan selamat datang kepada para belia dari negara-negara Asia Tenggara yang menyertai Musabaqah Tilawatil Qur’an Belia Asia tenggara tahun 1435 hijriah bersamaan 2013 Masihi.

Negara Brunei Darussalam telahpun menyempurnakan komitmennya menjadi tuan rumah kepada Sidang kemuncak ASEAN tahun 2013 dengan tema ‘Our People, Our Future Together’. Pada siding tersebut, ketua-Ketua Negara ASEAN telah memberikan tumpuan keatas pembangunan golongan belia, sumbangan golongan belia kepada pertubuhan ekonomi serantau dan ke arah meningkatkan lagi persefahaman serta perpaduan melalui program-program pertukaran dan sukarelawan,yang boleh memberikan impak, bukan sahaja kepada individu tetapi juga masyarakat seluruhnya, melalui penglibatan para belia mencapai matlamat Komuniti ASEAN.

Ke arah pencapaian kesatuan ASEAN, para belia adalah penggeak utamanya. Mereka menjadi penyumbang kepada perpaduan dan kesejahteraan ummah. Lebih-lebih lagi bagi para belia muslim, mereka menjadi nilai tambah kepada semua harapan dan cita-cita, kerana mereka itu tidak akan lari dari tujuan asal mencari pahala, dalam apapun kegiatan atau perjuaan mereka. Jika mereka mahukan perpaduan, maka perpaduan iu adalah perpaduaan di jalan Allah sebagai memenuhi tuntutan-Nya jua, seperti mana maksud ayat: ‘’Hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah (ugana-Nya) dan jangan lah kamu berpecah belah’’.

Adapun perbezaan budaya dan politik di kalangan masyarakat serantau, tindakan seharusnya menjadi halangan untuk berbaik-baik, sebaliknya kepeibagaian (diversity) tersebut adalah landasan untuk saling kenal mengenali, hidup harmoni dan saling bekerjasama, selaras dengan firman Allah di dalam Surah Al-Hujurat, ayat 13 tafsirnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenali. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu Maha Mengetahui Lagi Maha Teliti”.

Perkara ini hanya akan dapat terlaksana apabila para belia Islam kita sendiri mempunyai kefahaman yang mendalam tenteng kandungan Al-Qur’an. Di sinilah pentingnya belia-belia Islam di rantau ASEAN mendekatkan diri kepada Al-Qur’an dan selakigus memahami, menghayati dan mempraktikkan segala ajarannya.

Al-Qur’an adalah panduan sepanjang Zaman. Ia tidak pernah lapok, seperti kitab atau buku lain lapok. Ia adalah cahaya yang tidak pernah malap. Marilah baca dan gunakan ia tanpa jemu-jemu. Orang yang membacanya adalah orang hebat pada hari Kiamat kelak. Mereka akan bersuluh dengan Al-Qur’an itu, insya Allah.

Hayatilah sejarah, betapa Rasulullahi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam telah mentarbiah para sahabat dan pengikut Beginda dengan Al-Qur’an, sehingga melahirkan belia-belia dan pejuang-pejuang yang sanggup berjuang untuk Islam. Mereka berperibadi dengan peribadi Al-Qur’an, berperangai dengan perangai Al-Qur’an, berjiwa dan bersemangat dengan jiwa dan semangat Al-Qur’an. Mereka inilah pembina tamadun yang sebenar-benarnya.

Para belia Islam mestilah menunjukkan contoh kepada dunia, bahawa mereka bukan sahaja berilmu, tetapi juga berhias dengan akhlak Al-Qur’an. Akhlak Al-Qur’an itu diantaranya ialah: amanah, ihsan, adil, suka kepada kebajikan dan benci kepada mungkar. Jika ini ada, Beta yakin, sudah tentulah ia adalah merupakan sumbangan paling berharga kepada dunia dan kemanusiaan.

Sekian Wabillahit Taufeq Waihidayah, Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.