TITAH

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH,
SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

SEMPENA
HARI BELIA KEBANGSAAN

BERTEMPAT
DI STADIUM TERTUTUP
KOMPLEKS SUKAN NEGARA HASSANAL BOLKIAH

PADA
2013

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Bismillahir Rahmanir Rahim

 

ALHAMDULILLAHI Rabbil ‘Alameen, Wabihiee Nasta’eenu ‘Alaa Umuuriddunya Waddeen, Wassalaatu Wassalaamu ‘AlaaAsyrafil Mursaleen, Sayyidina Muhammadin Wa’alaa Aalihiee Wasahbihee Ajma’een, Waba’du.

 

Alhamdulillah, hari ini kita dapat bersama-sama lagi berkumpul dalam perhimpunan sambutan Hari Belia Kebangsaan Kali kelapan. Beta sukacita mengucapkan Selamat Menyambut Hari Belia Kebangsaan 2013 kepada semua para belia di Negara Brunei Darussalam.

 

Untuk mengetahui corak kepimpinan sesebuah negara, kita perlu melihat kepada generasi belia, kerana belialah bakal peneraju kepimpinan di masa akan datang. Mereka perancang dan penggerak satu-satu pembangunan. Makanya, belia itu menjadi tumpuan dan perhatian dalam perbincangan-perbincangan serantau dan antarabangsa.

 

Pada masa ini, para belia diseluruh dunia terus berhadapan dengan pelbagai cabaran, diantaranya dalam persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Isu penganggura, jika tidak ditangani secara berpadu, akan mungkin saja menyebabkan kestadilan sesebuah negara turut tergugat.

 

Menurut jangkaan daripada pihak Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO), pada tahun 2009, jumlah pengangguran belia adalah 76 juta. Itu adalah sebelum krisis kewangan melanda dunia. Anggaran ini turun kepada 72 juta sebaik sahaja ekonomi kembali pulih pada tahun 2011. Walau bagaimana pun jumlah pengangguran di kalangan belia adalah dijangka meningkat pada tahun ini kepada 73 juta.

 

Negara kita tidalah terkecuali dari mengalami perkara yang sama, di mana seramai lebih kurang 18 ribu belia adalah dalam katergori mencari pekerjaan.

 

Menyedari akan hakikat, Kerajaan Beta melalui sebuah badan khas, akan terus mengambil langkah-langkah perlu bagi menangani perkara ini. Diantaranya, akan terus melengkapkan para belia dengan ilmu dan kemahiran. Beta sangat gembira, kerana sekolah-sekolah vokasional, baik yang di pihak Kerajaan mahupun swasta, telah banyak menawarkan pelbagai bidang kemahiran untuk diteroka oleh para belia.

 

Namun begitu, cabaran lain juga adalah menunggu, iaitu terdapatnya ketidaksepadanan atau ‘mismatch’ dalam pasaran buruh, dari aspek pembekalan (supply) dengan permintaan (demand) yang juga banyak menyumbang kepada terjadinya pengangguran. Kerana itu, Beta menyeru kepada semua pihak yang berkaitan untuk meningkatkan lagi usaha san strategi dalam kerjasama membangun kapasiti para belia dan menyediakan persekitaran yang kondusif, bagi memperkesankan lagi langkah menangani masalah pengangguran.

 

Dalam waktu yang sama para belia perlu menukar ‘mindset’ ke arah perubahan sikap, dimana mereka tidak akan terlalu bergantung kepada Kerajaan untuk mendapatkan pekerjaan. Para belia semestinya lebih bersedia untuk merebut peluang disektor swasta dan dibidang keusahawanan.

 

Beta tertarik dengan tema Hari Belia Kebangsaan pada tahun ini iaitu: ‘Belia Menuju Wawasan’. Belia Menuju Wawasan sewajarnya mempunyai jati diri yang kental, berakhlak mulia serta bertanggungjawab. Belia Menuju Wawasan selayaknya mempunyai sikap dan pendirian yang teguh dalam mendokong semua usaha yang baik.

 

Ke arah menunju wawasan negara, golongan belia perlulah peka dengan cabaran-cabaran yang dicetuskan oleh keadaan sekeliling, khususnya mereka perlu menyedari, bahawa budaya terlalu suka berseronok adalah berpotensi membawa kepada keruntuhan.

 

Masa kini, kita sedang bergerak kearah pelaksaan Undang-Undang Jenayah Syar’iah. Beta berharap para belia tidak ketinggalan untuk mendukungnya. Kewajipan mereka juga termasuk, untuk memahami dan mendalami serta mengetahui pengertian-pengertian yang terkandung didalamnya. Dengan demikian itu, para belia akan menjadi golongan yang lebih matang dalam perkara ini.

 

Dalam bidang kerja-kerja sukarelawan, Beta sungguh bangga kerana ramai para belia kita terlibat dengan kerja-kerja sukarelawan, baik didalam mahupun di luar negara. Lebih-lebih lagi Negara Brunei Darussalam telah mempelopori “ASEAN Young Proffessinal Volunteer Corps” untuk memberikan khidmat sukarelawan didalam pelbangai bidang kepada masyarakat dalam Negara-Negara ahli yang memerlukannya.

 

Budaya sukarelawan ini sangat elok, kerana ia bukan saja dapat mengkatkan perpaduan dan persefahaman, malah juga boleh mendatangkan pahala.

 

Beta berharap semua langkah-langkah yang berkebajikan ini akan terus diperkasakan sehingga mencapai kecemerlangannya.

 

Sekian Wabillahit Taufeq Walhiyadayah, Wassalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Hari Belia Kebangsaan

Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Belia Kebangsaan pada Hari Sabtu, 30hb Rejab 1429 bersamaan 02hb Ogos 2008

TITAH

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH, 
SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

SEMPENA
HARI BELIA KEBANGSAAN

BERTEMPAT
DI STADIUM TERTUTUP
KOMPLEKS SUKAN NEGARA HASSANAL BOLKIAH

PADA
HARI SABTU 30 REJAB 1429/2 OGOS 2008

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahir Rahmanir Rahim

Alhamdulillahi Rabbil ‘Aalameen, Wabihee Nasta’eenu ‘Aalaa Umuriddunyaa Waddeen. Wassalatu Wassalamu’Aalaa Asyrafil Mursaleen Sayyidina Muhammad Wa’alaa ‘Aalihee Wasahbihee Ajmaeen.  Waba’du.

Beta bersyukur kerana sekali lagi dapat bersama-sama menghadiri Perhimpunan Hari Belia Kebangsaan pada pagi ini.  Kepada para belia, beta mengucapkan selamat menyambut Hari Belia Kebangssan 2008.  Beta juga merakamkan penghargaan terima kasih di atas sumbangan khidmat bakti para belia kepada negara. 

Perhimpunan Hari Belia Kebangsaan adalah wadah untuk menilai pencapaian matlamat pembangunan belia ke arah Belia Brunei Cemerlang seperti yang termaktub dalam Dasar Belia Negara. ‘Belia Cemerlang’ ialah belia beriman, berilmu, bertanggungjawab dan cekal.

Kita semua menyedari, untuk mewujudkan belia cemerlang adalah memerlukan penglibatan semua pihak, termasuk individu, keluarga dan masyarakat.  Tambahan pula, kesan kederasan arus globalisasi masa kini, telah menimbulkan pelbagai cabaran serta hambatan dalam usaha mewujudkan belia cemerlang itu.  Ini, termasuklah cabaran-cabaran dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. 

Kerana itu, para belia tidak ada pilihan lain kecuali sentiasa berusaha meningkatkan kebolehan dan kemahiran.  Hanya dengan cara ini sahaja seseorang dapat diharapkan untuk menjadi belia yang cemerlang.

Beta percaya belia pada hari ini, dengan berbekalkan ilmu pengetahuan yang diperolehi daripada pelbagai institusi pendidikan, sama ada di dalam mahupun di luar negara, akan berupaya membuat pilihan terbaik lagi bijaksana dalam menghadapi cabaran-cabaran tersebut. 

Sempena Sambutan Hari Belia ini, beta mengharapkan agar para belia akan terus melipatgandakan usaha ke arah meningkatkan lagi semangat ingin maju dan bertanggungjawab dalam semua bidang kehidupan yang diceburi.

Sebagai tunas bangsa, penglibatan para belia dalam proses pembangunan negara sangatlah bermakna.  Beta amat berbangga kerana telah ramai para belia yang telah memperolehi kelulusan tinggi, baik dalam bidang profesional mahupun dalam bidang vokasional.  Mereka ini tentu saja mampu untuk menjana dan memperkasa pembangunan negara.  Tunas bangsa seperti inilah yang kita perlukan demi masa depan bangsa dan negara yang kita cintai ini. 

Dalam kita meraikan Hari Belia ini, kita janganlah meminggirkan golongan belia yang kurang bernasib baik.  Mereka ini memerlukan perhatian dan bimbingan daripada kita untuk menjadi insan yang dapat sama-sama menyumbangkan bakti kepada pembangunan negara.

Beta berharap agensi-agensi yang bertanggungjawab akan memberikan pemedulian khusus kepada golongan belia berkenaan dengan menyediakan peluang dan harapan melalui program-program bersepadu, seperti program-program peningkatan keyakinan jati diri dan lain-lain.  Melalui program-program sedemikian, golongan belia yang kurang bernasib baik ini akan merasa dihargai dan juga berpeluang untuk sama-sama menyumbangkan jasa bakti mereka. 

Di samping giat mengikuti perkembangan dan menambah ilmu, beta sukacita mengingatkan supaya para belia kita jangan melupakan kemurnian adat resam dan identiti bangsa yang diwarisi turun-temurun.  Orang Brunei terkenal dengan kemurnian budi pekerti dan berhemah tinggi.  Nilai murni budaya ini perlu ditanamkan dalam diri belia kita, kerana ia mencerminkan keluhuran dan ketinggian bangsa.

Beta juga ingin mengingatkan supaya para belia sentiasa siap siaga untuk bersaing dan tabah menghadapi risiko, kerana kejayaan itu tidak akan datang bergolek tetapi melalui kerja keras dan usaha yang cekal. 

Insya-Allah jika ramai para belia mempunyai istiqamah dan tanggungjawab menghadapi sebarang cabaran dan saingan, maka negara akan lebih mudah menuju jalan gemilangnya dengan izin Allah.

Sekian, Wabillahit Taufiq Walhidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Hari Belia Kebangsaan

Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Belia Kebangsaan pada Hari Sabtu, 30hb Rejab 1429 bersamaan 02hb Ogos 2008

TITAH

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH, 
SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

SEMPENA
HARI BELIA KEBANGSAAN

BERTEMPAT
DI STADIUM TERTUTUP
KOMPLEKS SUKAN NEGARA HASSANAL BOLKIAH

PADA
HARI SABTU 30 REJAB 1429/2 OGOS 2008

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahir Rahmanir Rahim

Alhamdulillahi Rabbil ‘Aalameen, Wabihee Nasta’eenu ‘Aalaa Umuriddunyaa Waddeen. Wassalatu Wassalamu’Aalaa Asyrafil Mursaleen Sayyidina Muhammad Wa’alaa ‘Aalihee Wasahbihee Ajmaeen.  Waba’du.

Beta bersyukur kerana sekali lagi dapat bersama-sama menghadiri Perhimpunan Hari Belia Kebangsaan pada pagi ini.  Kepada para belia, beta mengucapkan selamat menyambut Hari Belia Kebangssan 2008.  Beta juga merakamkan penghargaan terima kasih di atas sumbangan khidmat bakti para belia kepada negara. 

Perhimpunan Hari Belia Kebangsaan adalah wadah untuk menilai pencapaian matlamat pembangunan belia ke arah Belia Brunei Cemerlang seperti yang termaktub dalam Dasar Belia Negara. ‘Belia Cemerlang’ ialah belia beriman, berilmu, bertanggungjawab dan cekal.

Kita semua menyedari, untuk mewujudkan belia cemerlang adalah memerlukan penglibatan semua pihak, termasuk individu, keluarga dan masyarakat.  Tambahan pula, kesan kederasan arus globalisasi masa kini, telah menimbulkan pelbagai cabaran serta hambatan dalam usaha mewujudkan belia cemerlang itu.  Ini, termasuklah cabaran-cabaran dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. 

Kerana itu, para belia tidak ada pilihan lain kecuali sentiasa berusaha meningkatkan kebolehan dan kemahiran.  Hanya dengan cara ini sahaja seseorang dapat diharapkan untuk menjadi belia yang cemerlang.

Beta percaya belia pada hari ini, dengan berbekalkan ilmu pengetahuan yang diperolehi daripada pelbagai institusi pendidikan, sama ada di dalam mahupun di luar negara, akan berupaya membuat pilihan terbaik lagi bijaksana dalam menghadapi cabaran-cabaran tersebut. 

Sempena Sambutan Hari Belia ini, beta mengharapkan agar para belia akan terus melipatgandakan usaha ke arah meningkatkan lagi semangat ingin maju dan bertanggungjawab dalam semua bidang kehidupan yang diceburi.

Sebagai tunas bangsa, penglibatan para belia dalam proses pembangunan negara sangatlah bermakna.  Beta amat berbangga kerana telah ramai para belia yang telah memperolehi kelulusan tinggi, baik dalam bidang profesional mahupun dalam bidang vokasional.  Mereka ini tentu saja mampu untuk menjana dan memperkasa pembangunan negara.  Tunas bangsa seperti inilah yang kita perlukan demi masa depan bangsa dan negara yang kita cintai ini. 

Dalam kita meraikan Hari Belia ini, kita janganlah meminggirkan golongan belia yang kurang bernasib baik.  Mereka ini memerlukan perhatian dan bimbingan daripada kita untuk menjadi insan yang dapat sama-sama menyumbangkan bakti kepada pembangunan negara.

Beta berharap agensi-agensi yang bertanggungjawab akan memberikan pemedulian khusus kepada golongan belia berkenaan dengan menyediakan peluang dan harapan melalui program-program bersepadu, seperti program-program peningkatan keyakinan jati diri dan lain-lain.  Melalui program-program sedemikian, golongan belia yang kurang bernasib baik ini akan merasa dihargai dan juga berpeluang untuk sama-sama menyumbangkan jasa bakti mereka. 

Di samping giat mengikuti perkembangan dan menambah ilmu, beta sukacita mengingatkan supaya para belia kita jangan melupakan kemurnian adat resam dan identiti bangsa yang diwarisi turun-temurun.  Orang Brunei terkenal dengan kemurnian budi pekerti dan berhemah tinggi.  Nilai murni budaya ini perlu ditanamkan dalam diri belia kita, kerana ia mencerminkan keluhuran dan ketinggian bangsa.

Beta juga ingin mengingatkan supaya para belia sentiasa siap siaga untuk bersaing dan tabah menghadapi risiko, kerana kejayaan itu tidak akan datang bergolek tetapi melalui kerja keras dan usaha yang cekal. 

Insya-Allah jika ramai para belia mempunyai istiqamah dan tanggungjawab menghadapi sebarang cabaran dan saingan, maka negara akan lebih mudah menuju jalan gemilangnya dengan izin Allah.

Sekian, Wabillahit Taufiq Walhidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.