TITAH

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH,
SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

SEMPENA
HARI BELIA KEBANGSAAN

BERTEMPAT
DI STADIUM TERTUTUP
KOMPLEKS SUKAN NEGARA HASSANAL BOLKIAH

PADA
HARI SABTU, 20 ZULKAEDAH 1433 / 6 OKTOBER 2012

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

 

Bismillahir Rahmanir Rahim

 

Alhamdulillahi rabbil’alameen, wabihee nasta’eenu ‘alaa umuriddunyaa waddeen,  wassalaatu wassalaamu ‘alaa asyrafil mursaleen, Sayyidina Muhammadin, wa’alaa aalihee wasahbihee ajma’een, waba’du.

 

Beta bersyukur kerana dapat pula menghadiri perhimpunan sambutan Hari Belia Kebangsaan pada pagi ini. Kepada para belia, beta rnengucapkan Selamat Menyambut Hari Belia Kebangsaan 2012.

 

Selaku warga dunia, Negara Brunei Darussalam adalah tidak terkecuali dari berhadapan dengan cabaran-cabaran yang dicetuskan oleh globalisasi. Ledakan teknologi maklumat yang semakin pesat dan canggih menyediakan ruang amat mudah untuk menyalurkan pelbagai agenda globalisasi itu, yang setengahnya membawa implikasi positif ataupun sebaliknya, terhadap aneka aspek kehidupan.

 

Di antara aspek paling mudah untuk dimasuki ialah sosiobudaya sesebuah negara dan bangsa. Ia akan melibatkan, terutamanya generasi belia dan malah ummah seluruhnya.

 

Inilah cabaran yang sangat perlu disedari. Kelalaian kita menghadapinya akan membawa padah dan bencana.

 

Para belialah benteng yang paling diharapkan. Kerana itu amat perlu bagi mereka untuk memiliki ‘daya tahan diri’ yang tinggi bagi menangkis segala gejala buruk dan jahat yang dicetuskan oleh globalisasi.

 

Pada masa ini, dunia kita sedang bergelora akibat tusukan tsunami yang bernama 'Innocence of Muslims' sebuah filem menghina Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam, yang juga bererti menghina Ugama Islam sendiri.

 

Kita umat Islam adalah dituntut untuk menolaknya dan malah berhak untuk menyekat saluran laman sesawang, di mana ia berkaitan. Kerana sesungguhnya menghina Nabi Sallallahu 'Alaihi Wasallam itu adalah suatu perbuatan yang tidak bertamadun lagi tidak bermoral, yang tidak dapat dimaafkan sama sekali.

 

Oleh itu pendirian kita adalah tegas membantahnya dan malah tidak boleh bertolak ansur untuk menerimanya sebagai kebebasan bersuara atau freedom of speech, kerana tiada siapa pun yang berhak untuk menghina sesuatu pihak, apatah lagi menghina seorang Nabi.

 

Pendirian kita ini juga adalah selaras dengan pendirian kebanyakan pendirian negara di dunia, khususnya negara-negara anggota OIC.

 

Beta suka mengingatkan, bahawa perbuatan menghina Nabi atau menghina ugama dalam apa pun bentuknya adalah tidak akan ada titik noktahnya selama mana ada matahari dan bulan. Tinggal sahaja, kita amat perlu waspada dan bijaksana menghadapinya. Kita umat Islam tidak usahlah hilang punca, tetapi yang penting, suburkan ilmu ugama di dada dan mintalah kepada Allah supaya Dia menetapkan iman, agar kita tidak terpedaya dengan agenda-agenda jahat oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungiawab.

 

Menyebut mengenai ilmu ugama, beta baru-baru ini telah mengisytiharkan Perintah atau Undang-Undang Pendidikan Ugama Wajib 2012 yang akan berkuatkuasa mulai 1 Januari 2013. Sehubungan ini, pihak yang berkenaan, eloklah mengambil kira, mana-mana kanak-kanak yang memang sudah sedia belajar ugama termasuk Al-Qur'an, di sekolah-sekolah seperti Sekolah Al-falaah dan sekolah Arab atau yang sebanding dengannya supaya ditimbangkan sama ada mereka itu boleh dikecualikan dari perintah ini, dalam makna tidak perlu lagi dibebankan dengan pelajar di Sekolah Ugama, seperti kanak-kanak lain yang bukan penuntut Sekolah Al-Falaah atau Sekolah Arab atau yang sebanding dengannya. Ini adalah munasabah dan praktikal, kerana pelajaran yang dipelajari di Sekolah Ugama itu, itulah juga yang dipelajari di Sekolah Al-Falaah dan Sekolah Arab.

 

Beta penuh yakin, langkah mewajibkan pendidikan ugama adalah langkah yang sungguh-sungguh tepat. Di samping sebagai keperluan asas, ia juga amat penting bagi survival masa depan kita. Cuba perhatikan sahaja kepada senario orang-orang menghina Nabi dan ugama yang tidak pernah berhenti itu, andainya kaum belia atau generasi kita lemah ugama atau miskin ilmu ugama, bagaimanakah mereka akan dapat menghadapinya kalau dada kosong atau ketandusan ilmu ugama?

 

Beta semakin terpanggil untuk menyebut perkara ini, setelah melihat tema sambutan Hari Belia Kebangsaan pada tahun ini berbunyi: ‘Generasi Belia Syumul’.

 

Erti syumul ialah sempurna atau unggul.

 

Dalam makna di sini, kita adalah menginginkan belia-belia yang sempurna lagi unggul. Sesungguhnya keinginan ini memanglah wajar dan luhur. Tetapi bagaimanakah untuk kita mencapainya?

 

Jawabnya, bukanlah setakat dengan kata-kata, atau setakat azarn dan semboyan untuk jadi syumul atau sempurna itu. Ini semua belum memadai, tetapi lebih penting ialah ‘pengisian’ terhadap belia itu. Mereka perlu diisi dengan sesuatu, sehingga membolehkan mereka benar-benar menjadi sempurna atau syumul.

 

Dengan bahan apakah mereka itu mesti diisi? Jawabnya dengan ‘ilmu’. Kerana tidak ada kuasa lebih hebat dari kuasa ilmu. Ilmulah yang menentukan keupayaan dan status seseorang, sama ada di sisi Allah mahupun di sisi manusia sendiri.

 

Dalam makna, usaha kita untuk melahirkan Generasi Belia Syumul, mestilah selari dengan usaha mengisi belia-belia tersebut dengan ilmu pengetahuan, khasnya ilmu ugama.

 

Sekian, Wabillahit Taufiq Walhidayah Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.Hari Belia Kebangsaan

Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Belia Kebangsaan pada Hari Sabtu, 30hb Rejab 1429 bersamaan 02hb Ogos 2008

TITAH

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH, 
SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

SEMPENA
HARI BELIA KEBANGSAAN

BERTEMPAT
DI STADIUM TERTUTUP
KOMPLEKS SUKAN NEGARA HASSANAL BOLKIAH

PADA
HARI SABTU 30 REJAB 1429/2 OGOS 2008

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahir Rahmanir Rahim

Alhamdulillahi Rabbil ‘Aalameen, Wabihee Nasta’eenu ‘Aalaa Umuriddunyaa Waddeen. Wassalatu Wassalamu’Aalaa Asyrafil Mursaleen Sayyidina Muhammad Wa’alaa ‘Aalihee Wasahbihee Ajmaeen.  Waba’du.

Beta bersyukur kerana sekali lagi dapat bersama-sama menghadiri Perhimpunan Hari Belia Kebangsaan pada pagi ini.  Kepada para belia, beta mengucapkan selamat menyambut Hari Belia Kebangssan 2008.  Beta juga merakamkan penghargaan terima kasih di atas sumbangan khidmat bakti para belia kepada negara. 

Perhimpunan Hari Belia Kebangsaan adalah wadah untuk menilai pencapaian matlamat pembangunan belia ke arah Belia Brunei Cemerlang seperti yang termaktub dalam Dasar Belia Negara. ‘Belia Cemerlang’ ialah belia beriman, berilmu, bertanggungjawab dan cekal.

Kita semua menyedari, untuk mewujudkan belia cemerlang adalah memerlukan penglibatan semua pihak, termasuk individu, keluarga dan masyarakat.  Tambahan pula, kesan kederasan arus globalisasi masa kini, telah menimbulkan pelbagai cabaran serta hambatan dalam usaha mewujudkan belia cemerlang itu.  Ini, termasuklah cabaran-cabaran dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. 

Kerana itu, para belia tidak ada pilihan lain kecuali sentiasa berusaha meningkatkan kebolehan dan kemahiran.  Hanya dengan cara ini sahaja seseorang dapat diharapkan untuk menjadi belia yang cemerlang.

Beta percaya belia pada hari ini, dengan berbekalkan ilmu pengetahuan yang diperolehi daripada pelbagai institusi pendidikan, sama ada di dalam mahupun di luar negara, akan berupaya membuat pilihan terbaik lagi bijaksana dalam menghadapi cabaran-cabaran tersebut. 

Sempena Sambutan Hari Belia ini, beta mengharapkan agar para belia akan terus melipatgandakan usaha ke arah meningkatkan lagi semangat ingin maju dan bertanggungjawab dalam semua bidang kehidupan yang diceburi.

Sebagai tunas bangsa, penglibatan para belia dalam proses pembangunan negara sangatlah bermakna.  Beta amat berbangga kerana telah ramai para belia yang telah memperolehi kelulusan tinggi, baik dalam bidang profesional mahupun dalam bidang vokasional.  Mereka ini tentu saja mampu untuk menjana dan memperkasa pembangunan negara.  Tunas bangsa seperti inilah yang kita perlukan demi masa depan bangsa dan negara yang kita cintai ini. 

Dalam kita meraikan Hari Belia ini, kita janganlah meminggirkan golongan belia yang kurang bernasib baik.  Mereka ini memerlukan perhatian dan bimbingan daripada kita untuk menjadi insan yang dapat sama-sama menyumbangkan bakti kepada pembangunan negara.

Beta berharap agensi-agensi yang bertanggungjawab akan memberikan pemedulian khusus kepada golongan belia berkenaan dengan menyediakan peluang dan harapan melalui program-program bersepadu, seperti program-program peningkatan keyakinan jati diri dan lain-lain.  Melalui program-program sedemikian, golongan belia yang kurang bernasib baik ini akan merasa dihargai dan juga berpeluang untuk sama-sama menyumbangkan jasa bakti mereka. 

Di samping giat mengikuti perkembangan dan menambah ilmu, beta sukacita mengingatkan supaya para belia kita jangan melupakan kemurnian adat resam dan identiti bangsa yang diwarisi turun-temurun.  Orang Brunei terkenal dengan kemurnian budi pekerti dan berhemah tinggi.  Nilai murni budaya ini perlu ditanamkan dalam diri belia kita, kerana ia mencerminkan keluhuran dan ketinggian bangsa.

Beta juga ingin mengingatkan supaya para belia sentiasa siap siaga untuk bersaing dan tabah menghadapi risiko, kerana kejayaan itu tidak akan datang bergolek tetapi melalui kerja keras dan usaha yang cekal. 

Insya-Allah jika ramai para belia mempunyai istiqamah dan tanggungjawab menghadapi sebarang cabaran dan saingan, maka negara akan lebih mudah menuju jalan gemilangnya dengan izin Allah.

Sekian, Wabillahit Taufiq Walhidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Hari Belia Kebangsaan

Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah, Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena Hari Belia Kebangsaan pada Hari Sabtu, 30hb Rejab 1429 bersamaan 02hb Ogos 2008

TITAH

KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA PADUKA SERI BAGINDA SULTAN HAJI HASSANAL BOLKIAH MU’IZZADDIN WADDAULAH, 
SULTAN DAN YANG DI-PERTUAN NEGARA BRUNEI DARUSSALAM

SEMPENA
HARI BELIA KEBANGSAAN

BERTEMPAT
DI STADIUM TERTUTUP
KOMPLEKS SUKAN NEGARA HASSANAL BOLKIAH

PADA
HARI SABTU 30 REJAB 1429/2 OGOS 2008

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bismillahir Rahmanir Rahim

Alhamdulillahi Rabbil ‘Aalameen, Wabihee Nasta’eenu ‘Aalaa Umuriddunyaa Waddeen. Wassalatu Wassalamu’Aalaa Asyrafil Mursaleen Sayyidina Muhammad Wa’alaa ‘Aalihee Wasahbihee Ajmaeen.  Waba’du.

Beta bersyukur kerana sekali lagi dapat bersama-sama menghadiri Perhimpunan Hari Belia Kebangsaan pada pagi ini.  Kepada para belia, beta mengucapkan selamat menyambut Hari Belia Kebangssan 2008.  Beta juga merakamkan penghargaan terima kasih di atas sumbangan khidmat bakti para belia kepada negara. 

Perhimpunan Hari Belia Kebangsaan adalah wadah untuk menilai pencapaian matlamat pembangunan belia ke arah Belia Brunei Cemerlang seperti yang termaktub dalam Dasar Belia Negara. ‘Belia Cemerlang’ ialah belia beriman, berilmu, bertanggungjawab dan cekal.

Kita semua menyedari, untuk mewujudkan belia cemerlang adalah memerlukan penglibatan semua pihak, termasuk individu, keluarga dan masyarakat.  Tambahan pula, kesan kederasan arus globalisasi masa kini, telah menimbulkan pelbagai cabaran serta hambatan dalam usaha mewujudkan belia cemerlang itu.  Ini, termasuklah cabaran-cabaran dalam bidang pendidikan dan pekerjaan. 

Kerana itu, para belia tidak ada pilihan lain kecuali sentiasa berusaha meningkatkan kebolehan dan kemahiran.  Hanya dengan cara ini sahaja seseorang dapat diharapkan untuk menjadi belia yang cemerlang.

Beta percaya belia pada hari ini, dengan berbekalkan ilmu pengetahuan yang diperolehi daripada pelbagai institusi pendidikan, sama ada di dalam mahupun di luar negara, akan berupaya membuat pilihan terbaik lagi bijaksana dalam menghadapi cabaran-cabaran tersebut. 

Sempena Sambutan Hari Belia ini, beta mengharapkan agar para belia akan terus melipatgandakan usaha ke arah meningkatkan lagi semangat ingin maju dan bertanggungjawab dalam semua bidang kehidupan yang diceburi.

Sebagai tunas bangsa, penglibatan para belia dalam proses pembangunan negara sangatlah bermakna.  Beta amat berbangga kerana telah ramai para belia yang telah memperolehi kelulusan tinggi, baik dalam bidang profesional mahupun dalam bidang vokasional.  Mereka ini tentu saja mampu untuk menjana dan memperkasa pembangunan negara.  Tunas bangsa seperti inilah yang kita perlukan demi masa depan bangsa dan negara yang kita cintai ini. 

Dalam kita meraikan Hari Belia ini, kita janganlah meminggirkan golongan belia yang kurang bernasib baik.  Mereka ini memerlukan perhatian dan bimbingan daripada kita untuk menjadi insan yang dapat sama-sama menyumbangkan bakti kepada pembangunan negara.

Beta berharap agensi-agensi yang bertanggungjawab akan memberikan pemedulian khusus kepada golongan belia berkenaan dengan menyediakan peluang dan harapan melalui program-program bersepadu, seperti program-program peningkatan keyakinan jati diri dan lain-lain.  Melalui program-program sedemikian, golongan belia yang kurang bernasib baik ini akan merasa dihargai dan juga berpeluang untuk sama-sama menyumbangkan jasa bakti mereka. 

Di samping giat mengikuti perkembangan dan menambah ilmu, beta sukacita mengingatkan supaya para belia kita jangan melupakan kemurnian adat resam dan identiti bangsa yang diwarisi turun-temurun.  Orang Brunei terkenal dengan kemurnian budi pekerti dan berhemah tinggi.  Nilai murni budaya ini perlu ditanamkan dalam diri belia kita, kerana ia mencerminkan keluhuran dan ketinggian bangsa.

Beta juga ingin mengingatkan supaya para belia sentiasa siap siaga untuk bersaing dan tabah menghadapi risiko, kerana kejayaan itu tidak akan datang bergolek tetapi melalui kerja keras dan usaha yang cekal. 

Insya-Allah jika ramai para belia mempunyai istiqamah dan tanggungjawab menghadapi sebarang cabaran dan saingan, maka negara akan lebih mudah menuju jalan gemilangnya dengan izin Allah.

Sekian, Wabillahit Taufiq Walhidayah Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.